હવે બ્લોગોત્સવનાં મુઘુટમાં વધુ મોરપીંછ એટલે હેલ્થ એન્ડ કેર અને ધર્મ અને આદ્યાત્મિકતા

હેલ્થ એન્ડ કેર
જેમાં તમે તંદુરસ્તી વિષે…સ્વાસ્થ્યને લગતી બાબતો, હેલ્થ ટીપ્સ અને દાદીમાંનાં ઘરેલુ નુસખાં વિષે જાણી શકશો.

ધર્મ અને આદ્યાત્મિકતા
જેમાં તમે ધર્મ અને આદ્યાત્મિકતા વિષે વધુ જાણી શકશો…તેમાં કોઈ પણ પ્રંથ કે અનુયાયીને ધ્યાનમાં લઈને નહિ પણ જીવનને વધુ સુંદર અને સરળ બનાવતી બાબતોને, જીવન ઉપયોગી બાબતોને મહત્વ અપાશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s