વેદ-ચાર છે

જાણવા જોગ

વેદ-ચાર છે–  ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ.
ઉપવેદ -ચાર છે–  ઋગ્વેદનો આયુર્વેદ, યજુર્વેદનો ધનુર્વેદ, સામવેદનો ગાંધર્વવેદ, અથર્વવેદનો સ્થાપત્યવેદ.
શાસ્ત્ર- છ છે– સાંખ્ય શાસ્ત્ર, યોગ શાસ્ત્ર, ઉત્તરમીમાંસા(વેદાંત), પૂર્વમીમાંસા(કર્મકાંડ),ન્યાય, વૈશેષિક.
ધર્મના અંગ- ત્રણ છે– ભક્તિ  ગ્નાન અને કર્મ.
પુરાણ-અઢાર છે– બહ્મપુરાણ, પદ્મ પુ., વિષ્ણુ પુ., શિવ પુ., શ્રીમદ ભાગવત પુ., નારદ પુ., મારકંડેય પુ.,અગ્નિ પુ., ભવિષ્ય પુ., બ્રહ્મવર્ત પુ., લિંગ પુ.,વારાહ પુ., સ્કંદ પુ., વામન પુ., કર્મ પુ., મત્સ્ય પુ., ગરૂડ પુ. અને બ્રહ્માંડપુરાણ.
પંચ મહાભૂત– પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ.
અવસ્થા-ચાર છે– જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરિયા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s