ખુશબૂમાં ખીલેલાં ફૂલ હતાં – સં.સુરેશ દલાલ

ખુશબૂમાં ખીલેલાં ફૂલ હતાં – સં.સુરેશ દલાલ

book5નામ : ખુશબૂમાં ખીલેલાં ફૂલ હતાં

સંપાદન : સુરેશ દલાલ

પ્રકાશક :
ઈમેજ પ્રકાશન પ્રા. લિ.
1-2, અપર લેવલ, સેન્ચૂરી બજાર
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380006
ફોન : 91-79-26560504

કિંમત : 110 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 168

વિગત : ગુજરાતી ગઝલકારો જેવાકે મરીઝ, અમૃત ઘાયલ, બેફામ વગેરેની પસંદગીની ગઝલોનો સંગ્રહ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s