પરમને પ્રણામ – ધૂની માંડલિયા

પરમને પ્રણામ – ધૂની માંડલિયા

book4નામ : પરમને પ્રણામ

લેખક : ધૂની માંડલિયા

પ્રકાશક :
આર. આર. શેઠની કંપની.
‘દ્વારકેશ’, રૉયલ એપાર્ટમેન્ટ પાસે,
ખાનપુર, અમદાવાદ-380001
ફોન : 91-79-25506573

કિંમત : 60 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 92

વિગત : માનવીના મન-હૃદયના આંતરિક વહેણોનો પરિચય કરાવતા આધ્યાત્મિક નિબંધો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s