વિકલ્પ -મોહનભાઈ પટેલ

વિકલ્પ -મોહનભાઈ પટેલ

book11નામ : વિકલ્પ

લેખક : મોહનભાઈ પટેલ

પ્રકાશક :
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
ગોવર્ધન ભવન, આશ્રમમાર્ગ,
નદીકિનારે.
અમદાવાદ-380009
ફોન : 91-79-26587947

કિંમત : 105 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 199

વિગત : ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાઓ-લઘુકથાઓ. કુલ 100 રસપ્રદ અને બોધપ્રેરક વાર્તાઓ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s