શો મસ્ટ ગો ઓન-શાહબુદ્દીન રાઠોડ

શો મસ્ટ ગો ઓન-શાહબુદ્દીન રાઠોડ

book15નામ : શો મસ્ટ ગો ઓન

લેખક : શાહબુદ્દીન રાઠોડ

પ્રકાશક :
ઈમેજ પ્રકાશન પ્રા. લિ.
1-2, અપર લેવલ, સેન્ચૂરી બજાર
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380006
ફોન : 91-79-26560504

કિંમત : 120 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 156

વિગત : ‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ વિગેરે અખબારોમાં પ્રગટ થયેલા લેખકના હાસ્ય લેખોનો સંગ્રહ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s