સંસ્કૃતિપુરુષ કાકાસાહેબ

bookનામ : સંસ્કૃતિપુરુષ કાકાસાહેબ

સંપાદન : સુરેશ દલાલ

પ્રકાશક :
ઈમેજ પ્રકાશન પ્રા. લિ.
1-2, અપર લેવલ, સેન્ચૂરી બજાર
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380006
ફોન : 91-79-26560504

કિંમત : 250 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 374

વિગત : શ્રી સુરેશભાઈ દલાલે સંપાદિત કરેલા શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર ના સુંદર લેખો તેમજ તેમનો પરિચય.

Advertisements