એક બિલાડી જાડી

એક બિલાડી જાડી

 

એક બિલાડી જાડી
     એણે પહેરી સાડી
સાડી પહેરી ફરવા ગઈ
     તળાવમાં એ તરવા ગઈ
તળાવમાં તો મગ્ગર
     બિલ્લીને આવ્યા ચક્કર
સાડી  છેડો  છૂટી ગયો
    મગ્ગરના મોંમા આવી ગયો
મગ્ગર બિલ્લીને ખાઈ ગયો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s