શ્રીમદભગવતગીતાના મુખ્ય અધ્યાય

શ્રીમદભગવતગીતાના મુખ્ય અધ્યાય

 1. અર્જુનવિષાદયોગ નામનો પહેલો અધ્યાય
 2. સાંખ્યયોગ નામનો બીજો અધ્યાય
 3. કર્મયોગ નામનો ત્રીજો અધ્યાય
 4. ગ્નાનકર્મસંન્યાસયોગ નામનો ચોથો અધ્યાય
 5. કર્મસંન્યાસયોગ નામનો પાચમો અધ્યાય
 6. આત્મસંયમયોગ નામનો છઠ્ઠો અધ્યાય
 7. ગ્નાનવિગ્નાનયોગ નામનો સાતમો અધ્યાય
 8. અક્ષરબ્રહ્મયોગ નામનો આઠમો અધ્યાય
 9. રાજવિધ્યારાજગુહ્યયોગ નામનો નવમો અધ્યાય
 10. વિભૂતિયોગ નામનો દસમો અધ્યાય
 11. વિશ્વરૂપદર્શનયોગ નામનો અગ્યારમો અધ્યાય
 12. ભક્તિયોગ નામનો બારમો અધ્યાય
 13. ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રવિભાગયોગ નામનો તેરમો અધ્યાય
 14. ગુણત્રયવિભાગયોગ નામનો ચૌદમો અધ્યાય
 15. પુરુષોત્તમયોગ નામનો પંદરમો અધ્યાય
 16. દૈવાસુરસંપદવિભાગયોગ નામનો સોળમો અધ્યાય
 17. શ્રધ્ધાત્રયવિભાગયોગ નામનો સત્તરમો અધ્યાય
 18. મોક્ષસંન્યાસયોગ નામનો અઢારમો અધ્યાય