જીવતી ક્યાં જતી હોય છે? – ચિનુ મોદી “ઈર્શાદ”

થરથરી ક્યાં જતી હોય છે?

સમસમી ક્યાં જતી હોય છે?

આ સપાટી કશું પણ કરો

ખળભળી ક્યાં જતી હોય છે?

ઘર અને ગામ બન્ને ત્યજી

આ ગલી ક્યાં જતી હોય છે?

અપહરણ શૂન્યતાનું કરી,

પાલખી ક્યાં જતી હોય છે?

ઝાંઝવા પી જઈ સાંઢણી

રણ ભણી ક્યાં જતી હોય છે?

પુષ્પને ખેરવી ડાળ આ

હચમચી ક્યાં જતી હોય છે?

કાચઘરમાં તરે માછલી

તરફડી ક્યાં જતી હોય છે?

સ્વર્ગ કે નર્કમાં આ પ્રજા

જીવતી ક્યાં જતી હોય છે?

દોસ્ત ઈર્શાદ! ચોખ્ખું કહે

લાગણી ક્યાં જતી હોય છે?

( ચિનુ મોદી “ઈર્શાદ” )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s