શરણાઈવાળો

શરણાઈવાળો

શરણાઈવાળો

(છંદ- મનહર)
એક શરણાઈવાળો સાત વર્ષ સુધી શીખી,
રગરાગણી વગાડવામાં વખણાયો છે.
એકને જ જાચું એવી ટેક છેક રાખી,એક
શેઠને રીઝાવી મોજ લેવાને મંડાણો છે.
કહે દલપતરામ પછી બોલ્યો તે કંજૂસ શેઠ,
“ગાયક ન લાયક તું ફોગટ ફુલાણો છે,
પોલું છે તે બોલ્યું તેમાં કરી તેં શી કારીગરી?
સાંબેલું બજાવે તો હું જાણું કે તું શાણો છે.”
-દલપતરામ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s