ફરસી પૂરી

ફરસી પૂરી

મૂઠ્ઠી પડતું મોણ નાંખી, તળીને બનાવાતી એક ખૂબ હાઇ કેલરી વાનગી છે. આ પૂરી મેંદા-રવાની બને છે. તેમાં તેલ મૂઠ્ઠી પડતું નાખવાના બદલે મઘ્યમ નાંખી અને મોળી છાશ, દૂધ અથવા પનીરના પાણીથી લોટ બાંધવાથી પણ પૂરી સારી બની શકે. વળી મેંદાનું પ્રમાણ અડધું લઇ રવાને બદલે ઘઉનો જાડો લોટ લેવાથી ફાઇબર વધે છે. થોડા પ્રમાણમાં સોયાબીનનો લોટ મિકસ કરી આ પૂરીને ખૂબ પૌષ્ટિક બનાવી શકાય છે.

સામગ્રી:

મેંદો-૫૦ ગ્રામ, ઘઉનો કકરો લોટ – ૫૦ ગ્રામ, જીરું -૨ ચમચી, તેલ-૫૦ મીલી, દૂધ અથવા છાશ(લોટ બાંધવા પૂરતું) સોયાબિનનો લોટ – ૫૦ ગ્રામ

રીત

ત્રણે લોટને ભેગા કરી ત્રણ વખત ચાળવા. તેમાં મીઠું, અધકચરા મરી, જીરુ તથા તેલ નાંખી મિકસ કરવું. દૂધ કે છાશ વડે લોટ બાંધવો પૂરી તળવી

આ પૂરીમાંથી ઉપરનાં માપમાંથી, ૬૦૩ કેલરી, ૨૦ ગ્રામ પ્રોટીન, ૧૨૮૭ મીલી ગ્રામ કેલ્શિયમ, ૨૦ ગ્રામ ચરબી મળે છે.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s