પડવાળી પૂરી

સામગ્રી

મેંદો – ૫૦૦ ગ્રામ, ઘી – ૫૦૦ ગ્રામ, દૂધ – ૧૫૦ ગ્રામ, ચોખાનો લોટ – ૬૦ ગ્રામ

રીત

મેંદામાં ઘીનું મોણ નાખી સાધારણ કઠણ લોટ બાંધવો. તેની પૂરી વણીને કપડું ઢાંકીને રાખો. બીજી બાજુ ચોખાના લોટમાં ઘી નાખીને ખૂબ ફીણીને સાટો કરો. આ સાટો બધી પૂરી પર ચોપડો. એકની ઉપર એક એમ છ પૂરી પર ચોપડી છ પૂરીનો વીંટો કરો. વીંટો વાળીને ચપ્પુથી કટકા કરો. તે કટકાને હાથ વડે દબાવીને ગોળ પૂરી જેવા પણ થોડા જાડો વણો અને ઘીમાં ધીમા તાપે તળો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s