મેં એક બિલાડી પાળી છે

મેં એક બિલાડી પાળી છે,
તે રંગે બહુ રૂપાળી છે,

ઍ હળવે હળવે ચાલે છે,
ને અંધારામાં ભાળે છે,

દૂધ ખાય  ,       દહી ખાય,
ઘી તો ચપચપ ચાટી જાય,

તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે,
પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે,

એના ડિલ પર ડાઘ છે,
એ મારા ઘરનો વાઘ છે.

મામાનું ઘર કેટલે?

મામાનું ઘર કેટલે?
દીવો બળે એટલે!
દીવા મેં તો દીઠા,
મામા લાગે મીઠા!
મામી મારી ભોળી!
મીઠાઈ લાવે મોળી.
મોળી મીઠાઈ ભાવે નહીં
રમકડાં કોઈ લાવે નહીં.