વ્યક્ત કરો તમારા પ્રેમની પરીભાષાને તમારા શબ્દોમાં…

Valentine એટલે પ્રેમને અભિવ્યક્ત કરવાનો તહેવાર…
વસંત ઋતુમાં ખીલેલી પ્રકૃતિને જોઈને આમતો દરેકના મનમાં આ અહેસાસ થતો હશે પરંતુ આજના આ મોર્ડન યુગમાં પોતાની લાગણીઓને કોઈને સામે અભિવ્યક્ત કરવા માટે સ્પેશીયલ દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે એટલે કે વેલેન્ટાઈન ડે…
પ્રેમની પરીભાષાને શબ્દોની જરુર નથી તેમ છત્તાં પોતાના ઉરની લાગણીઓને બીજા સુધી પહોંચાડવા,પ્રેમને સમજ્વાનું દરેકનું આગવુ વિઝન હોય છે.
કોઈના માટે પ્રેમ એટલે વાસંતી વાયરો અને ફૂલોનું ખીલવુ,
કોઈના માટે કોઈ મિત્રતાને સંબંધનું નામ આપવુ,
કોઈના માટે જુની વિસરાઈ ગયેલી દોસ્તીને ફરી સંભારવી,
કોઈના માટે પરીવારજનોને કોઈ નવી ખુશી આપવી…
આ છે પ્રેમ અને લાગણીઓની અલગ – અલગ પરીભાષા…આપના માટે શું છે પ્રેમ અને આ વેલેન્ટાઈમાં કેવી રીતે વ્યક્ત કરશો તમારા પ્રિયજન સમક્ષ આ પ્રેમ…લખી જણાવો તમારી આ ખાસ પળને અને વ્યક્ત કરો  બ્લોગોત્સવ સાથે…
blogotsav@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s