શ્રી ગણેશજીની આરતી

શ્રી ગણેશજીની આરતી

જય ગણેશ જય ગણેશ, જય ગણેશ દેવા.
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા..

લડુઅન કે ભોગ લગે સન્ત કરે સેવા.
એકદન્ત દયાવન્ત ચાર ભુજાધારી..જય.
મસ્તક સિંદૂર સોહે મૂસે કી સવારી..જ્ય.

અંધન કો આંખ દેત કોઢિન કો કાયા.
બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા..જય.

હાર ચઢે ફૂલ ચઢે ઔર ચઢે મેવા..
સબ કામ સિધ્ધ કરે શ્રી ગણેશ દેવા..જય.

દીનન કી લાજ રાખો શંભુ સુતવારી.
કામના કો પૂરી કરૌ જગબલિહારી..જય.