અને એક મને..

કોઇને પ્રેમ કરતા
નથી આવડતુ.
કોઇને પ્રેમ સીવાય કઇ
નથી આવડતુ.

બસ આજ બે જ
રસ્તા છે જીવનના.
એક એને નથી આવડતો
અને એક મને.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s