થૉડુ તમે

થૉડુ તમે ખસ્યા હોત

થૉડુ અમે ખસ્યા હોત

તો આ જીંદગી સમીપ હોત…!

થૉડુ તમે રાહ જોઈ હોત

થૉડુ અમે રાહ જોઈ હોત

તો આ જીંદગીને રાહ મળી ગઈ હોત…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s