દોસ્ત એટલે……….

દોસ્ત એટલે……….

એક તાલી દે ને’ બીજો હાથ તે લેવા તત્પર,,
એક નું હાસ્ય ને બીજો અટ્ટહાસ્ય કરાવવા આતુર,

એક અશ્રુ ટપકે અને બીજો સહારો થવા નમે,
એક આંખ હસે અને બીજી બે ચમકવા ચાતક,

એક અડધુ વાક્ય અને બીજો પુર્ણવીરામ બનવા ચાહક.
એક નો મૌન સંવાદ બીજાને કાનમાં બને સંવેદનાં,

એક આપે ટીંપું તેનો બીજો બનાવે દરીયો,
એક્મેકના સહારે બંન્ને ખેડી નાખે જીંદગી.,

એક્નો ઈશારો અડધો બીજાનો આખો સહારો,
એકનું સપનું તે સપનું,, તેને બીજો બનાવે સાચુકલું !!………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s