ગીત મજાનું : શ્વેત ગધેડો

કેવો મજાનો શ્વેત ગધેડો, લાંબા એના કાન,
ઘોડાના બચ્ચા જેવો, પણ કોઈ ન આપે માન.
વૌઠામાં વેચાતો મળે, લાખો થાતાં દામ,
તોય મૂરખ માણસને લોકો, આપે નાહક એનું નામ.
વણઝારાનો માનીતો, ને કુંભારનું કરતો એ કામ,
ખાવા-પીવા કોઈ ના નીરે, રખડી ખાતો આમ.
ઈરાનમાં તો લોકો કરતા, એના પર અસવારી,
ભાર વિના જો જાતો ઠાલો, માલિક કરે સવારી.
ઉધમી અવ્વલ નંબરનો, ના મળતો આરામ,
પજવો ત્યારે મારે પાટું, વ્યર્થ કરો બદનામ.
-વિજય પુરોહિત -(અમદાવાદ)

One thought on “ગીત મજાનું : શ્વેત ગધેડો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s