પાઇનેપલ, મેલન એન્ડ ગ્રેપ પંચ

image001
સામગ્રી

તરબૂચના ટુકડા -૨ કપ (બી કાઢેલાં), પાઇનેપલના ટુકડા -૧ કપ, લીલી દ્રાક્ષ – ૧ કપ, એપલ જયૂસ – ૨ કપ (ચિલ્ડ), ફૂદીનાના પાન – સજાવટ માટે

રીત

બધાં ફળના ટુકડાને એક બાઉલમાં લઇ તેના પર એપલ જયૂસ રેડી ફ્રીજમાં એકદમ ચિલ્ડ થવા દો. ઉપર ફૂદીનના પાનથી સજાવટ કરી ચિલ્ડ પાઇનેપલ, મેલન એન્ડ ગ્રેપ પંચ સર્વ કરો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s