શુ કહુ તને કે તારી પરવા કેટલી છે

એ તો હુ જ જાણુ કે હૈયા ની પીડા કેટ્લી છે

આવ્યા હતા એ જગ્યા ઉપર જ્યા મળતા હતા

પણ એ જગ્યા નિર્જન લાગી, ભીડ હોવ છતા પણ્

અમે પાછા વળિ ગયા કોઇ ને કીધા વગર્
(મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s