બ્રેડ નાળિયેરના લાડુ

સામગ્રી

laddu.jpgબ્રાઉન બ્રેડ – ૮-૧૦ સ્લાઇસ, કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક – ૧૦૦ ગ્રામ, નાળિયેરનું છીણ – ૧૫૦ ગ્રામ, બદામ – ૫૦ ગ્રામ (સમારેલ), કાજુ – ૫૦ ગ્રામ (સમારેલ), પિસ્તા – ૨૫ ગ્રામ (સમારેલ)

રીત

બ્રેડની સ્લાઇસનો બારીક ભૂકો કરી લો. ૫૦ ગ્રામ નારિયેળનું છીણ સાઇડ પર રાખી બીજું બધું છીણ તથા અન્ય સામગ્રી સારી રીતે ભેળવી લો. તેમાંથી થોડું થોડું મિશ્રણ લઇને લાડુ વાળો. તેને નાળિયેરના છીણમાં રગદોળો. બ્રેડ નાળિયેરના લાડુ તૈયાર.

One thought on “બ્રેડ નાળિયેરના લાડુ

  1. this is good for self food,in this days only the men is pure,others weets not edible,self made food is trusted ,your food is good but in this (ladu)the gheeand suger also needed ifthe ban is fresh the sweet got best test,if we make a rol le for this items,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s