બે ચાર પ્રસંગો છે જે હું કહેતો ફરું છું..

ના મારા ગુના યાદ કે ના એની સજા યાદ
રહી ગ્યો છે અમસ્તો જ મને મારો ખુદા યાદ
બે ચાર પ્રસંગો છે જે હું કહેતો ફરું છું
ક્યાં છે હવે મારી મને સંપૂર્ણ કથા યાદ
ભૂતકાળનો જાણે એ પ્રસંગ હોય એ રીતે
આવે છે હવે ‘સૈફ’ મને મારે કઝા યાદ.!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s