કહેશો જરા..?

બદલાયેલ બદલાયેલ કેમ છે વાતાવરણ.. કહેશો જરા..
વિજ”  વર્ષો બાદ આવ્યા ક્યાથી   સ્મરણ.. કહેશો જરા..

શું એ દર્દ, આંસુ ને રુદન માં હજુ ઉણપ રહિ ગઇ હતી ..?
રુજાએલ જખ્મો ફરી ખોતરવાનું શું છે કારણ.. કહેશો જરા..

સ્વજનોનાં સાથ તરછોડી, સમાજ માટે સમજ છોડી..
રચ્યુ  છે તમે  ભલા કેવું આ  સમિકરણ.. કહેશો જરા..

મિત્રતાનું ઉપવન જ્યાં બે-ચાર ફુલોય હતા કૈ યાદ છે ?
શિદને મ્રુગજળ પામવા પહોચી ગયા રણ.. કહેશો જરા..

માત્ર ખુલાસાઓ ને દિલાસાઓ, કે સંજોગોનાં બહાનાઓ
સિવાય જો કહેવાનું બાકિ હોય કઇપણ.. તો કહેશો જરા..?

“વિજ” [pravika]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s