એક વાવમાં….!!

એક વાવમાં,
હજાર પગથીયાં ઉતરીને તરસ ભાંગીતી,
ને બહાર નીકળ્યો ત્યારે,
હજાર પગથીયાં ચડયાના થાકે
પાછૂ સુકાઇ ગયુ ગળુ,
આપણે મળીને છૂટાં પડીએ ત્યારે
યાદ આવે છે એ વાવ…..!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s