ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

શોધ્યો છતા મળ્યો નથી ..
ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

શોધ્યો મેં શહેર માં,શેરી માં,
ગામ માં,ચોક માં,

શોધ્યો છતા મળ્યો નથી ..
ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

ગયો હું પાર્ટી પ્લોટ માં ને,
વાયબ્રન્ટ માં પણ ..

શોધ્યો છતા મળ્યો નથી ..
ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

દીવો લઈ ને ફરુ પણ ..
ફ્લડ લાઈટ ઝબકારા મારે..

શોધ્યો છતા મળ્યો નથી ..
ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

આવો, મેહુલની સાથે જઈએ..
શોધવા મા નો ગરબો …

શોધ્યો છતા મળ્યો નથી ..
ખોવાયો છે મા નો ગરબો …
(મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements

One thought on “ખોવાયો છે મા નો ગરબો …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s