ક્યા કહુ છુ આપની હા હોવી જોઇયે

ક્યા કહુ છુ આપની હા હોવી જોઇયે

પણ ના કહો છો એમા વ્યથા હોવી જોઇએ

પુરતો નથી નશીબનો આનંદ ઓ ખુદા

મરજી મુજબની થોડી મજા હોવી જોઇએ.

એવી તે બેદિલીથી મને માફ ના કરો

હુ ખુદ કહી ઉઠુકે સજા હોવી જોઇએ.

મે એનો પ્રેમ ચહ્યો બહુ સાદી રીત થી

નહોતી ખબર કે એમા કલા હોવી જોઇએ.

પ્રુથવી ની આ વિશાળતા એમજ નથી ‘મરીજ’

એના મિલનની ક્યાક જગા હોવી જોઇએ.

– ‘મરીઝ’

Advertisements

One thought on “ક્યા કહુ છુ આપની હા હોવી જોઇયે

  1. મારી સૌથી પ્રિય રચના…

    પુરતો નથી નસીબનો આનંદ ઓ ખુદા
    મરજી મુજબની થોડી મજા હોવી જોઇએ.

    અને આ મારો પ્રિય શેર!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s