નીકળવું છે…

વારાફરતી વારામાંથી નીકળવું છે,
મારે આ જન્મારામાંથી નીકળવું છે.

કોઈ મમતના માળા બાજુ ખેંચ્યા ન કર,
મારે તારા-મારામાંથી નીકળવું છે.

અજવાળાના સ્વામી થોડો ટેકો કરજો,

ભીતરનાં અંધારમાંથી નીકળવું….છે.

‘ ‘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s