અમે તો આ ચાલ્યાં…

જે કંઇ જીવાયું ને જીવવા જે ધાર્યું’તું

સાચવીને રાખ્યું’તું, અશ્રુ એ જે સાર્યું’તું;

ડાયરીના પાનાની એ સફરને કાપીને લ્યો,

અમે તો આ ચાલ્યાં….

ફૂલ ઉપર ઝાકળનું બે ઘડી ઝળકવાનું યાદ તોયે રહી જાતું બેઉને આ મળવાનું;

અંતરના અંતરને એમ સ્હેજ માપીને લ્યો,

અમે તો આ ચાલ્યાં….

-તુષાર શુકલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s