બે ઘડી ની ખોટ ..

બધુ જ રાબેતા મુજબનું લાગશે મારા વગર પણ
બે ઘડી ની ખોટ નક્કી સાલશે મારા વગર પણ

રાખજે સચવાય તો તું સાચવીને યાદ મારી
અર્થ એ ભીંનાશનો સમજાવશે મારા વગર પણ

એ જ યારો એ જ મે’ફિલ જામ સાકી ને સુરાહી
એ મદીરા પણ જવાબો માગશે મારા વગર પણ

ક્યાંય પણ જો લાગણીનો ના મળે પર્યાય તમને
તો ગઝલ મારી દિલાસો આપશે મારા વગર પણ

દૂર દિલ થી ક્યાં કદી ‘સ્પંદન’ તમારાથી ગયો છે
હાજરી મારી તમોને લાગશે મારા વગર પણ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s