નરસિંહ મહેતા ( ઈ.સ. ૧૪૧૪-૫-૧૪૮૦ આશરે)

નરસિંહ મહેતા ( ઈ.સ. ૧૪૧૪-૫-૧૪૮૦ આશરે)

નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ભાવનગર પાસે તળાજા ગામમાં થયો હતો.નાગર કુટુંબમાં જન્મેલા નરસિંહ મહેતા ક્રુષ્ન ભક્તિમાં રંગાયેલા હતા.તેમણે ક્રુષ્ન ભક્તિના લગભગ સવા લાખ પદોની રચના કરી છે.તેમાં સુદામા ચરિત, શ્રુંગારમાળા, ચાતુરીઑના પદો, દાણલીલા, શામળશાહનો વિવાહ હાર, હુંડી અને મામેરાનાં પદો ઉલ્લેખનીય છે.

2 thoughts on “નરસિંહ મહેતા ( ઈ.સ. ૧૪૧૪-૫-૧૪૮૦ આશરે)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s