સંવેદનાના પડઘા

ના બાંધ તું આટલી મૌનની દિવાલો આપણી વચ્ચે
મારી સંવેદનાના પડઘાથી સોંસરવા બાકોરા પડી જશે

ના ખેંચ આટલી મોટી લક્ષ્મણ રેખા આપણી વચ્ચે
મારા અરમાનોની આહટથી ધરતી પણ ફંટાય જશે

ના બાંધ તું આટલી પાળ આપણા કિનારા વચ્ચે
દીલમાં ઉઠતા તોફાન બધુ એક સાથે ઘસડી જશે

ના પાછુ ઠેલવ આપણુ મિલન સમયના વાયદા વડે
આશાને પાંખ આવશે તો કોઇ કાયદા નહી નડે

ના ખેલ રસ્સીખેંચની રમત તારા નાજુક હાથ વડે
બદલી જશે નાજુક હાથની રેખા એક ઝટકા વડે

ના કર આટલા કાવાદાવા આપણા નાજુક બંધન તળે
કંઇક ચંડાળૉના ઑટલા ભાંગીને આ સ્થાને પહોચ્યો છુ

ના નાંખ આટલા પાસાના દાવ પ્રેમની ચૉપાટ તળે
એક જ દાવ મારો છે કાફી,શકુનીનો હું અંશ છું

ના બાંધ આટલી સરહદો આપણા સંબધોના છેડે
સંવેદના કયાં જાણે છે પાઘડીને ક્યાં છેડે વળ છે

(નરેશ કે.ડૉડીયા)
http://www.narendodia.blogspot.com

સમયની જાહોજલાલી

સમયની જાહોજલાલી આપણે બે હાથે લુટી છે
ફરી ફરીને એ સમય નહી આવે જાહોજલાલીનો.

દુઃખનો સમય સમયની જેમ થોડૉ સતત ચાલે છે
આપણો પણ સમય આવશે ત્યારે સમયને રોકીશુ.

શીદને વિરહના આંસુ સારે સમયે સમયે દુઃખના
મુસીબતના એ દહાડા કેટલા ચાલશે સમયને પુછો.

પાણી તો સૌવના મપાય જાય છે સમયે સમયે
સુકાયેલા ઝરાઓ આંસુથી ભરવા આંખો થાકે છે.

ગગન ગોંરભાય ત્યારે તારી યાદોની ઘટા છવાય છે
ચાતકે નયને રાહ જોતી પ્રિયતમાની આંખ ઘેરાય છે.

રાતલડીના આભાસી ખ્વાબોમાં ક્યારેક તું મલકાય છે
ઉગતા સુરજની લાલીમા આશાનુ કિરણ દેખાય છે.

ક્યારેક તો આપણે સમયને થાકવા મજબુર કરીશું
ફરીથી એક વાર મળીશું એ સમયની મોટી હાર હશે.

(નરેશ ડૉડીયા)
http://www.narendodia.blogspot.com