બ્લોગોત્સવ પર હવે લગ્નોત્સવ પણ ..!!

બ્લોગોત્સવ નાં નિયમિત પાઠક શ્રી અતુલભાઇ કામદાર રજુ કરે છે

” સગાઈ ”

સૌપ્રથમ વાર… ગુજરાતી દ્વારા, ગુજરતી માટે, ગુજરતી ભાષામા લગ્નવિષયક વેબસાઈટ… હવે બ્લોગોત્સવ વાચકો માણી શકે છે .. લગ્નોત્સવ પણ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s