જોઇ મેં તારી જાદુગરી

જોઇ મેં તારી જાદુગરી ને મને અણધારી ચોકાવી દીધી,
બતાવી સુરજને અરીસો મને આંધળી બનાવી દીધી.

ચાંદની ચાંદનીને શરમાવીને તેં મને હસાવી દીધી,
બતાવી ફુલોની પથારી, તે મારી ઉંઘ ઉડાડી દીધી.

નજરોના તીર મારીને,તેં મને ઘાયલ બનાવી દીધી,
વગાડી મોરલીને,તે મને નાગણની જેમ ડોલાવી દીધી.

બારીમાં અચાનક ડોકાયને, તે મને ચોકાવી દીધી,
અર્ધી રાતે સપનામાં આવીને તેં,મને જગાડી દીધી.

જીતીને બાજી,તે મારી હારને જિતમા પલટાવી દીધી
સર્વ મૌસમની મૌજ તે મને બાહોમાં ભરીને કરાવી દીધી

સમજાવી ફોસલાવી,તેં મને એકાંતમાં બોલાવી લીધી,
ભરીને મને બાંહોમા,તેં મને અચાનક ચૂમી લીધી.

બાળપંણને નોધારું બનાવી,મેં જવાનીને વધાવી લીધી
ખાધી હતી જે કસમ મેં,તે એક પલમાં તોડાવી દીધી.

(નરેશ ડૉડીયા )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s