એક હાથે મને મેં તરછોડ્યો

ખૂબ ઊંચે પડી ગયો છું હું
છેક નીચે પડી ગયો છું હું

એક હાથે મને મેં તરછોડ્યો
અન્ય હાથે અડી ગયો છું હું

મેં મને ખૂબ ખૂબ ઘૂંટ્યો છે
ને મને આવડી ગયો છું હું

થાય છે કે ફરીથી બંધાઉં
સામટો ગડગડી ગયો છું હું

બંધ થઇ જાઉં આજ શબ્દ બની
એટલો ઊઘડી ગયો છું હું

-મનહર મોદી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s