ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા.

ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા…
જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી…
જોવી’તી કોતરોને જોવી’તી કંદરા…
રોતા ઝરણાની આંખ લોવી હતી…

‘ ઉમાશંકર જોશી’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s