કાશ્મિર કયાં છે ?

કાશ્મિર કયાં છે ?

દેશ માં કે વિદેશ માં ?

મેહુલ, જો ને ,

તિરંગા ને પણ

ફફડાવે છે , ફરકાવવા માં
(મેહુલ ત્રિવેદી)

One thought on “કાશ્મિર કયાં છે ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s