દુ;ખ આવ્યુ ને શ્રધ્ધા જાગી

દુ;ખ આવ્યુ ને શ્રધ્ધા જાગી,
મારી નીંદરતો એમ જ ભાગી

છે દરેક સુર સાચા અને અનુરાગી,
વિશ્વાસનાં તાંતણે લાગણીને માંગી

દિલમાં કાનાની ભક્તિ જાગી,
જુઓતો તેની વાંસળી પણ વાગી

-પ્રકૃતિ ઠાકર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s