આંસુને રોકશો નહી .. !!

જિંદગીમા ગમે તેટલા દુખ આવે,
તમારા આંસુને રોકશો નહી,
આંસુને વહી જવા દેજો.
કારણ કે..

જમા થયેલા પાણીમા મેલેરીયાના મચ્છર થાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s