કુદરત કામ કરે છે એ નક્કી છે

કુદરત કામ કરે છે એ નક્કી છે…

ભલે દેખાય નહી , પણ એ છે ક્યાંકએ નક્કી છે….

જતા હોઈયે ક્યારેક કોઈ કામ કરવાતો હ્રદય રોકે છે એ નક્કી છે….

ન હોય જો આપણી માટે બરોબર કંઇકતો એ ઇશારો કરે એ નક્કી છેં…

સમજતા આપણને નથી આવડતુંએ વાત અલગ છેં…પણ એ સમજાવે છેં એ પણ નક્કી છેં..

Mehul Trivedi

One thought on “કુદરત કામ કરે છે એ નક્કી છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s