પ્રસિધ્ધ

કોઇ પણ માણસ એટલો પ્રસિધ્ધ નથી આ દુનિયામાં કે એને આખી દુનિયા જાણતી હોય.કોઇ અજાણી ગલીમાં એ પસાર થાય ત્યારે કુતરાઓને એને અજાણ્યો ગણીને ભસવાનાં જ છે.

– નરેશ કે.ડૉડીયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s