હ્યુમર સભર વાતો !!

ઇશ્વરનું બેલેન્સ કેવું અદભુત છે …

પાંચ મણ ઘઉંની બોરી ઉપાડી શકે તે મજુર એકી સાથે ખરીદી ના શકે ;
અને જે ખરીદી શકે છે તે શેઠ તેને ઊપાડી ના શકે …!!

——————–

બરફ જેવી છે આ જીંદગી …
જેનો ભુતકાળ પણ પાણી અને ભવિષ્યકાળ પણ પાણી ….!!

——————-

થોડાક શબ્દો ઉચ્ચારવાથી અગ્નિની સાક્ષીએ લગ્ન થાય છે ….
અને થોડાક વધુ શબ્દો ઉચ્ચારવાથી ઘરમાં અગ્નિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ..!

——————-

જીવન માં એટલી બધી ભૂલો ના કરવી કે પેન્સિલ પેહલા જ રબર ઘસાઈ જાય !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s