દીકરીને અગ્નિદાહ આપ્યો તે પહેલા

 

 

દીકરીને અગ્નિદાહ આપ્યો,
તે પહેલા ઈશ્વરને
બે હાથ જોડીને કહ્યું હતું,


સાસરે વળાવતો હોઉં એવી જ રીતે
મારી દીકરીને વિદાય કરું છું,
ધ્યાન રાખીશને એનું?
અને પછી મારામાં અગ્નિદાહ દેવાની તાકત આવી,
લાગ્યું કે ઈશ્વરે વેવાઈપણું સ્વીકારી લીધું…!


એને અગ્નિદાહ આપીને પાછો ફર્યો ત્યારે પત્નીએ
આંગણામાં પાણી મૂક્યું હતું…
નાહી નાખવાનું હવે દીકરીનાં નામનું…!
દીકરી વિનાનું ઘર આજે દસ દિવસનું થયું…


પત્નીની વારેવારે ભરાઈ આવતી આંખો
દીકરીના ડ્રેસિંગટેબલ અને છેલ્લાં દસ દિવસથી
એકદમ વ્યવસ્થિત રહેલાં એનાં વોર્ડરોબ પર ફરી વળે છે…
હું પણ ત્યાં જોઉં છું ને એક
નિસાસો નંખાય જાય છે…


ઈશ્વર, દીકરી સોંપતા પહેલાં તારા વિશે
તપાસ કરાવવાની જરુર હતી,


કન્યાપક્ષના રિવાજોને તારે માન આપવું જોઈએ,
દસ દિવસ થઈ ગયાં…


અને અમારે ત્યાં પગફેરાનો રિવાજ છે…!!!

” એષા દાદાવાળા ની  રચના ”

3 thoughts on “દીકરીને અગ્નિદાહ આપ્યો તે પહેલા

 1. દીકરીને અગ્નિદાહ આપ્યો,
  તે પહેલા ઈશ્વરને
  બે હાથ જોડીને કહ્યું હતું,
  સાસરે વળાવતો હોઉં એવી જ રીતે
  મારી દીકરીને વિદાય કરું છું,
  ધ્યાન રાખીશને એનું?
  અને પછી મારામાં અગ્નિદાહ દેવાની તાકત આવી,
  લાગ્યું કે ઈશ્વરે વેવાઈપણું સ્વીકારી લીધું…!
  એને અગ્નિદાહ આપીને પાછો ફર્યો ત્યારે પત્નીએ
  આંગણામાં પાણી મૂક્યું હતું…
  નાહી નાખવાનું હવે દીકરીનાં નામનું…!
  દીકરી વિનાનું ઘર આજે દસ દિવસનું થયું…
  પત્નીની વારેવારે ભરાઈ આવતી આંખો
  દીકરીના ડ્રેસિંગટેબલ અને છેલ્લાં દસ દિવસથી
  એકદમ વ્યવસ્થિત રહેલાં એનાં વોર્ડરોબ પર ફરી વળે છે…
  હું પણ ત્યાં જોઉં છું ને એક
  નિસાસો નંખાય જાય છે…
  ઈશ્વર, દીકરી સોંપતા પહેલાં તારા વિશે
  તપાસ કરાવવાની જરુર હતી,
  કન્યાપક્ષના રિવાજોને તારે માન આપવું જોઈએ,
  દસ દિવસ થઈ ગયાં…
  અને અમારે ત્યાં પગફેરાનો રિવાજ છે…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s