શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ લાગ્યો?

શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ  લાગ્યો?

માણસ પાર્ટી કે મીટીંગમાં રાહ જોવડાવીને આવે છે,
તેમ વરસાદ પણ રાહ જોવડાવીને આવે છે.

માણસ ગાંડો થાય તો ધરતી ધ્રુજાવે છે,
તેમ કુદરત પણ કોઁકરીટથી કંટાળી ભૂકંપ લાવે છે.

માણસ પોતાના ગુસ્સાથી આગ ઓકે છે,
તેમ કુદરત પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી આગ ઓકે છે.

માણસ હાઇટેક બની પાણી ઉપર પણ રસ્તો બનાવે છે,
તેમ કુદરત પણ ત્સુનામી લાવી રસ્તા/શહેર પર પાણીમાં ફેરવી દે છે.

-પ્રકુતિ ઠાકર

Advertisements

One thought on “શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ લાગ્યો?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s