સમજાય એવી રીતે કહો…!!

વહુ તેના વર માટે નાસ્તો બનાવી રહી હતી...અચાનક પતીદેવ રસોડામા આવ્યા...!!
"સંભાળજે ,
"જરાક મિઠું નાખ "
"ને થોડું માખણ ઓછું કર "
"બે ચમચી પાણી નાખ "
" અરે રામ ગેસ કેટલો મોટો છે , જરા ધીમે તાપે કર"
" જોજે દાઝી નો જાય - બળી જશે તો તારી જેટલું કાળું થૈ જશે"
" ઉલ્ટાવ - ઉલ્ટાવ - બળશે - ચારે બાજુ ઘી ફેરવ, ઊંધી બાજુ "
" ગાંડી તારે નથી ફરવાનુ - બ્રેડ ઉલ્ટાવ"
"સંભાળી ને..,"

"ધીમે, ધીમે ,
જરા જલ્દી, જરા ધીમે,"
" ચારે બાજુ જોઇન્રે ---

હવે વહુની ધીરજ ખુટી.તવેથો પછાડી કહે " આજે કેમ બહુ બોલો છો? 
વીસ વરસથી રોજ બબ્બે વાર નાસ્તો બનવું છું...મને બ્રેડ શેકતા નહીઆવડતું હોય ?"

વર શાંતીથી કહે.... " ના ના એવું કાઇ નથી પણ આતો તને દેખાડતો હતોકે..
 જ્યારે હું કાર ચલાવતો હોઉં ત્યારે મારી દશા કેવી થાય છે !!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s