ઊડાણ ની વાતો..

 

મોજા ની વાતો ને તાણ ની વાતો,
કિનારા કરી રહ્યા છે વાહાણ ની વાતો..

પુછવું હોય તો મોતી ને પુછજો તમે,
બુદબુદા શુ કરશેૂં ઊડાણ ની વાતો..

આ હરતી ફરતી લાશો સૌ છે ગુંગી,
ને કબ્રસ્તાન કરે છે રમખાણ ની વાતો..

– વિઝન રાવલ ” વિજ “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s