ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો

બુદ્ધીની વાતો, ને સમજ ની વાતો..
ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો..

એ હતા ઉતાવળમાં એટલે દોસ્તો….
બે ઘડી બેસી કરી ગયા ધિરજ ની વાતો

– વિઝન રાવલ ” વિજ “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s