કે પ્રેમ એટલે શું?

તું મને રોજ રોજ કહે છે હું તને પ્રેમ કરૂં છું,
ચાલ આજે થોડો સમય છે તો તું સમજાવ કે પ્રેમ એટલે શું?”

“વ્હાલી,તું કહે છે કે થોડો સમય છે,અને તારે પ્રેમને સમજવો છે?”

”તું તો કવિ છે
સમયને પણ શબ્દોમાં બાંધીને ઉતારી શકે છે
તો પ્રેમ જેવી બાબત આસાનીથી સમજાવી શકે છે”

મેં હસતાં હસતાં વ્હાલીને જવાબ આપ્યો,

“માનવી પછીનાં ૮૪ અવતારોમાં હું કિટકથી લઇને પ્રાણી બનીને
તને પ્રેમ કરતો રહ્યો અને આપણે અબોલ જીવો પ્રેમની
અનુભુતી કરતા રહ્યાં

અને માનવીનો અવતાર આવ્યો અને વાચા મળી ઍટલે
૮૪ અવતાર પછી પુછે છે કે -”પ્રેમ એટલે શું?”

એનો હાથ મારા હાથમાં લઇને થોડો દબાવીને પુછ્યું
હવે સમજાયું કે પ્રેમ એટલે શું!”

કશું જ ના બોલી શકી,એની આંખો બંધ થઇ ગઇ
મારા બીજા હાથને હાથમાં લઇ,આંખો બંધ કરી હાથમાં લખ્યું

“જ્યાં આઇ લવ યું કે હું તને પ્રેમ કરૂં છું એવું કહેવાની જરૂર રહેતી નથી
જેને ભાષા,કવિતા કે દેશ કે સરહદોનો પનો ટુકો પડે છે
એને કદાચ પ્રેમ કહેતાં હશે

કદાચ ! આપણી વચ્ચે કંઇક આવું જ છે”
થોડી હસીને બોલી “હે ને”

મેં ફરીથી એનો હાથ થોડો દબાવીને કહ્યું – “હા!સખત છે તારો પ્રેમ”
જેં ૮૪ અવતારો પછી પણ સમજમા ના આવ્યો કે આ પ્રેમ શું છે?

 

– નરેશ ડોડીયા

One thought on “કે પ્રેમ એટલે શું?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s