હું તને ચાહું છુ, એનો મતલબ એવો તો નથી…!!

હું તને ચાહું છુ,
એનો મતલબ એવો તો નથી
કે તારા માટે હું રોજ લખતો રહું
ને તારા માટે હું ચાહત જતાવતો રહું
કે સતત તારા માટે તડપતો રહું
કે સતત તારા સાથે કનેકટ રહું
ને સદા તને મસકા મારતો રહું

અને
તું જાણે છે
હાલમાં ઉર્મિઓ અને લાગણીઓની
બહું ખેંચ અનૂભવું છું

ઉર્મિ ને લાગણીની બાબતમાં
તારા જેટલો અમીર નથી
મારી ઉર્મિઓ અને લાગણીઓની
સૌથી મોટી સંગ્રહાખોર તું છે
અને સદા રહેવાની છો

મારે પણ ઘણા કામ હોય છે
મારે પણ ઘણા એવા મિત્રો છે
જેમા પુરુષો છે એટલી જ સ્ત્રીઓ છે
અને એમાં ઘણાખરા મિત્રો

કદાચ મને
તારાથી વધું ચાહતા હશે
પણ એનો મતલબ
તું તારી રીતે સાધમાં

હા!છતાં તું મને ગમે છે
કારણકે તું દોસ્ત નથી
અને મારા દોસ્તો જેવી ખાસ પણ નથી

તોયે છતાં તું મને ગમે છે
કારણ કે
તું હુકમની અધિકારી છે
અને
મને તારા હુકમનો પાલન કરવું ગમે છે

ખોટા કારણૉમાં આપણે પડવું નથી
આ દોસ્તી ને પ્રેમને પડતા મુકને યાર

તારામાં ના ગમવા જેવા એવા કારણો પણ નથી
કારણ નથી આપવું
બસ અકારણ તું મને ગમે છે

અને જે જગ્યાએ દિલને
શુકુન કે રાહત મળે છે
એ જગ્યા પર બળજબરીથી કબજો
જમાવીને બેઠી છો.

બસ એક-બીજાને
સ્પાયસી સ્ટાઇલમા
ગમતા રહીએ
તડકા લગા કે

(નરેશ કે.ડૉડીયા)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s